Voorwaarden

Algemene voorwaarden / Terms and conditions

———————————————————————————————

Opdrachten / Orders

Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

Opdrachten worden per email geplaatst. Voor vaste klanten is het mogelijk opdrachten per telefoon te plaatsen.

 

All orders entail respect for our general conditions and terms.

Orders are made by email. With regular clients verbal orders are possible and can be made by telephone.

———————————————————————————————

Identificatie / Identification

Elke klant dient zich te identificeren met een geldig identificatiebewijs

 

Every customer should identify themselves with a valid identification.

———————————————————————————————

Betalingen / Payment

Alle prijzen zijn in euros en exclusief 21% BTW.

Losse verhuur dient vooraf per bank betaald te worden. Voor vaste klanten bestaat de mogelijkheid na afloop te betalen.

Facturen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te worden.

In geval van te late betaling is een boete opeisbaar. Deze boete bedraagt 0,5% van het factuurbedrag per dag berekend vanaf de vervaldag van de factuur. Alle extra kosten die door SDX worden gemaakt na de eerste herinnering, worden volledig aan de klant in rekening gebracht. Op dit moment stopt de huur en wordt de apparatuur onmiddellijk aan de verhuurder teruggegeven.

 

Prices are in euros and exclusive 21% VAT.

Loose rental is to be paid on our bank account in advance. With regular clients, delivery on account is possible.

Invoices need to be paid strictly within 14 days after the invoice date.

In the event of a late payment, a penalty will be claimable. This penalty will be calculated on a day- by-day basis from the day following the due date on the basis of 0.5% overdue interest rate per day. All additional costs made by SDX after the first reminder are to be fully charged to the client. At this time the rental will cease and the equipment shall be returned immediately to the renter.

———————————————————————————————

Tarieven / Rates

1 dag 100% van de dagprijs
2 dagen 150% van de dagprijs
3-7 dagen 200% van de dagprijs
8-14 dagen 300% van de dagprijs
15-30 dagen 400% van de dagprijs
31-60 dagen 650% van de dagprijs

Langere periodes op aanvraag.

 

1 day 100% of the day price
2 days 150% of the day price
3-7 days 200% of the day price
8-14 days 300% of the day price
15-30 days 400% of the day price
31-60 days 650% of the day price

Please make a request for longer periodes.

———————————————————————————————

Annulering / Cancellation

Elke opdracht die 5 of meer dagen voor aanvang van de opdracht geannuleerd wordt zal voor 25% van het orderbedrag in rekening gebracht worden.

Elke opdracht die binnen 2 tot 5 dagen voor aanvang van de opdracht geannuleerd wordt zal voor 50% van het orderbedrag in rekening gebracht worden.

Elke opdracht die binnen 24 uur voor aanvang van de opdracht geannuleerd wordt zal voor 100% van het orderbedrag in rekening gebracht worden.

Hiervan zijn uitgezonderd zaken die op verzoek van de klant bij derde partijen ingehuurd zijn. Alle annuleringskosten die SDX opgelegd worden zullen aan de klant doorberekend worden.

 

Any order that is cancelled 5 days or more before the out date will be billed at 25% of the value of the order.

Any order that is cancelled within 2 till 5 days before the out date will be billed at 50% of the value of the order.

Any order that is cancelled within a period of less than 24 hours before the out date will be billed at 100% of the value of the order.

———————————————————————————————

Verantwoordelijkheid / Responsibility

De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de apparatuur vanaf de overdracht vanuit ons pand en stemt ermee in deze terug te geven aan SDX in de staat zoals ontvangen en op de overeengekomen datum.

De gehuurde apparatuur dient te worden gebruikt in overeenstemming met het beoogde doel en de klant moet over de technische vaardigheden beschikken die nodig zijn om de apparatuur correct te gebruiken.

In geval van schade of verlies dient de klant alle kosten te betalen die nodig zijn om de apparatuur te repareren of zonodig te vervangen. Dergelijke kosten omvatten arbeid, materiaal, transport, onderdelen of nieuwe vervangingswaarde in het geval dat de apparatuur niet gerepareerd kan worden. Extra inhuurkosten kunnen deze kosten verhogen als SDX de apparatuur voor een andere opdracht nodig heeft.

SDX heeft het recht om te bepalen waar de beschadigde apparatuur wordt gerepareerd.

Indien de klant constateert dat de apparatuur niet naar behoren werkt of beschadigd is, dient de klant de apparatuur niet te gebruiken en onmiddellijk contact op te nemen met SDX. SDX zal zich inspannen om een ​​vervanging of oplossing voor het probleem te bieden.

 

The customer takes on full responsibility for the equipment from its handover from our premises and agrees to return it to SDX in the condition as received from SDX at the date agreed with SDX.

The hired equipment must be used in accordance with its intended purpose and the client must have the technical skills required to use the equipment correctly.

In case of damage or loss, the customer shall pay all costs required to repair the equipment. Such costs shall include labor, material, transport, parts, or new replacement value in case the equipment is not repairable. Additional rental costs can add to these costs in case SDX needs the equipment for a different job.

SDX has the right to choose where to repair the damaged equipment.

In case the customer finds that the equipment is not working properly or damaged, customer should not use the equipment and contact SDX at once. SDX will try its best to find a replacement or a solution for the problem.

———————————————————————————————

Looptijd / Duration

De overeengekomen retourdatum is strikt en overschrijdingen genieten geen oplopende staffelkorting. De te laat teruggebrachte dagen worden gefactureerd als volledige dagen met de toevoeging van alle kosten die SDX heeft moeten maken vanwege de vertraging.

Elke verlenging moet minimaal 24 uur voor het afgesproken tijdstip van terugbrengen worden gemeld en kan alleen plaatsvinden met instemming van SDX, anders wordt deze als een overschrijding beschouwd en behandeld.

SDX heeft recht op toegang tot en controle van het gehuurde materiaal gedurende de gehele huurperiode.

SDX heeft het recht om toegang te krijgen tot de apparatuur en de apparatuur terug te halen in geval van een overschrijding van het tijdstip van terugbrengen.

 

The return date agreed on is imperative and delays do not benefit from a downward sliding scale in the rate. Days of delays are therefore billed as full days with the addition of all the costs made by SDX due to the delay.

Any extension must be notified at least 24 hours in advance and can only occur with agreement from SDX, otherwise it will be considered and treated as a delay.

SDX has the right of access and check up of the rented equipment during the whole rental period.

SDX has the right to access to the equipment and to recollect the equipment in case of a delay in the return date.

———————————————————————————————

Eigendom / Ownership

Het gehuurde materiaal kan niet in beslag worden genomen door derden die handelen ten opzichte van de huurder.

De huurder verbindt zich ertoe geen onderdelen of (merk)tekens op het gehuurde materiaal te wijzigen.

De huurder verbindt zich ertoe het bezit van het gehuurde materiaal op geen enkele manier over te dragen.

In het geval van verkochte producten, blijven producten SDX-eigendom totdat volledig is voldaan aan alle voorwaarden waaronder volledige betaling, enkel dan is sprake van eigendomsoverdracht.

SDX heeft het recht om toegang te krijgen tot de apparatuur en deze terug te halen in geval van te late betaling voor verkochte producten.

 

The hired equipment cannot be seized by third parties acting with respect to the renting client. The renting client undertakes not to modify any parts or distinct signs placed on the hired equipment.

The renting client undertakes not to transfer possession of the hired equipment in any way.

In case of sold products, products will remain SDX property until perfect payment is made through full encashment which alone leads to transfer of ownership.

SDX has the right of access and recollect the equipment in case of late payment for sold products.

———————————————————————————————

Vervoer / Transport

In het geval dat de klant zelf het transport regelt, dient de klant dit op een veilige en juiste manier te doen.

SDX heeft het recht om te weigeren apparatuur mee te geven indien SDX de wijze van het transport niet geschikt acht.

SDX kan advies geven voor een veilige en juiste manier om apparatuur te vervoeren.

 

In case the customer is arranging transport by themselves, customer should have safe and proper ways to do that.

SDX has the right of refusing to hand over equipment in case the transport is not suitable.

SDX can give proper advice for the safe, proper way to transport equipment.

———————————————————————————————

Geschillen / Disputes

In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van een huur- of verkoop- of servicecontract, heeft SDX het recht om de keuze van plaats en jurisdictie te kiezen.

 

In the event of a dispute relating to the interpretation or execution of a hire or sale or service contract, SDX has the right to choose the selection of domicile and jurisdiction within the Netherlands.

———————————————————————————————